fbpx

Bio/O Autorce

EN

Lady Monika  Wiśniewska is a business development professional, an international writer, and a publisher with a master’s degree. She moved to England in 2004, shortly after Poland had entered European Union, and worked her way up from the bottom of the career ladder to eventually become a successful entrepreneur, self-published author and a life coach, inspiring others to follow their dreams.

In 2018 she wrote her book Polish Girl in Pursuit of the English Dream. In her memoir, she bravely revealed the harsh reality she was faced with when she had come to England as an immigrant and shared valuable reflections on career, spirituality, Brexit, love and relationships.

In her intimate and powerful autobiography, she described her journey to self-discovery and spiritual awakening, bravely using her own experiences as an example in order to show others how they can find the ultimate love, peace and happiness. Her book was also published in Polish as Polska Dziewczyna W Pogoni Za Angielskim Snem . In 2019, she was nominated to the Migrant Entrepreneur Award 2019 in the Palace of Westminster for her business acumen and contribution to the community.

PL

Cliveden House, Taplow, UK


Lady Monika Wiśniewska jest profesjonalistką od rozwoju biznesu i midzynarodową pisarką z tytułem magistra. Przeprowadziła się do Anglii w 2004 r., krótko po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, gdzie zaczęła pracować od podstaw kariery zawodowej, aby w końcu zostać odnosząca sukcesy przedsiębiorcą, autorką-wydawcą i life coachem, inspirując innych do podążania za marzeniami.

W 2018 roku napisała w języku angielskim książkę ‘Polish Girl In Pursuit of the English Dream. W swojej autobiografii odważnie opisała trudną, nową rzeczywistość dla emigranta po przybyciu do Anglii i zaczynanie całego życia od zera. W swoich wspomnieniach podzieliła się także niezliczoną ilością refleksji na temat pogoni za celem życia, pracy, Brexitu oraz miłości i związków. W 2019 jej książka została również wydana w języku polskim jako Polska Dziewczyna W Pogoni Za Angielskim Snem.

W swoich intymnych i inspirujących wspomnieniach opisała przede wszystkim swoją podróż do samopoznania i duchowego oświecenia, odważnie używając przykłady z własnych doświadczeń, pokazując tym samym, że każdy może poczuć bezwarunkową miłość do siebie, świata, aby znaleźć wewnętrzny spokój ducha, miłość i szczęście.

W 2019 roku , za swoje zasługi biznesowe i bycie inspiracją dla czytelników na całym świecie, została nominowana do Brytyjskiej nagrody dla przedsiębiorczych emigrantów Migrant Entrepreneur 2019 , rozdawanej w Pałacu Westminster.

Emptiness can be found in everything, so can fulfillment – Monika Wiśniewska

Ciechocinek, Poland

Pustkę można znaleźć we wszystkim, spełnienie również- Monika Wiśniewska

Osterley House, London


The fact that I shared the most intimate details of my life, including love relationships, may seem shocking to some but only to those who are not not brave enough to look deep into their own soul in order to see the TRUTH about themselves. – Monika Wiśniewska

Windsor Great Park

To, że podzieliłam się szczegółami swojego życia, także życia miłosnego, może niektórych szokować, ale tylko tych, którzy sami nie są na tyle odważni, aby spojrzeć w głąb własnej duszy i zobaczyć PRAWDĘ o tym, kim sami są- Monika wiśniewska


We are stuck between Heaven and Earth only for a short while after which we go back to who we truly are…eternal loving spirits. – Monika Wiśniewska

Osterley Park, London

Utknęliśmy tutaj pomiędzy Niebem a Ziemią na krótką chwilę, po której wrócimy do bycia tym, kim naprawdę jesteśmy…wiecznie kochającymi istotami- Monika Wiśniewska

Cliveden House, Taplow, UK


Unconscious of my destructive patterns, desperate to be loved, no matter what, and not standing up for myself when he had hurt me the first and second time, I had finally got a painful wake-up call. Shame it had taken me so long to realise I deserved more in life and I deserved to find true love, rather than keeping an unfulfilled and immature relationship, just because I was afraid to be alone. I had finally said ‘It’s over’ for which I had paid a high price with his vengeance, but I was proud to have faced my fears and moved on with life, no matter how painful it would be, fully respecting myself and trusting that one day I would find the right man to feel complete. Finding my other half and be happy. Yes, I was afraid that it could never happen, but I was now ready to face my fears of abandonment and go forward, single and alone, but independent and in charge of my destiny. – from ‘Polish Girl In Pursuit of the English Dream’

Windsor Great Park

Nieświadoma mojego destrukcyjnego sposobu myślenia, zdesperowana, by być kochaną bez względu na wszystko, i nie stająca w obronie samej siebie, kiedy skrzywdził mnie po raz pierwszy i drugi, w końcu doczekałam się ostatecznej, bolesnej nauczki. Szkoda, że ​​zajęło mi tyle czasu, aby zdać sobie sprawę, że zasługiwałam w życiu na więcej, że zasługiwałam na prawdziwą miłość, a nie na tkwienie w niedojrzałym związku tylko dlatego, że bałam się być sama. W końcu powiedziałam: „To już koniec”, za co zapłaciłam wysoką ceną — jego zemstą. Byłam jednak dumna, że stanęłam w obliczu swoich lęków i ruszyłam z życiem do przodu, bez względu na to, jak bardzo bolesne to było. Zaczęła w pełni się szanować. Ufałam, że kiedyś znajdę odpowiedniego mężczyznę i poczuję się spełniona. Wierzyłam, że znajdę kiedyś moją drugą połowę i będę w końcu szczęśliwa. Oczywiście, bałam się, że to się może nigdy nie zdarzyć, ale byłam gotowa stawić czoła lękom samotności i pójść naprzód, samotna, ale w pełni niezależna i odpowiedzialna za swoje przeznaczenie. ‘ – fragment z ‘Polska Dziewczyna W Pogoni Za Angielskim Snem’

Ham House, Richmond, London

Pictures are only brief moments captured in eternity of time which never stops, never goes back and never looks back. Pictures remind us of the times when we were dreaming of..today. Let’s not make our lives only about dreaming of other times, dreaming about the future. Let’s enjoy this moment, now, yes this one. Always. – Monika Wiśniewska

Zdjęcia są tylko krótkimi chwilami uchwyconymi w bezkresie czasu, który nigdy się nie zatrzymuje, nigdy się nie cofa i nigdy nie spogląda w przeszłość. Zdjęcia przypominają nam o tych chwilach, kiedy marzyliśmy o Dzisiaj. Nie przeżyjmy całego życia marząc o przyszłej chwili. Cieszmy się tą chwilą Teraz, tak Teraz, w tym momencie. Zawsze- Monika Wiśniewska

Before you offer your heart to someone, make sure yours is healed and ready to freely give without expectations. But if you don’t receive any love in return, make sure you know how to gently close the door and prepare yourself to open it for someone who is Ready to love you back.
Always love, never suffer.

Chełmża, Poland

Zanim zaoferujesz komuś swoje serce, upewnij się, że Twoje jest uleczone i gotowe, aby się nim dzielić bez zbędnych oczekiwań, ale jeśli nie otrzymasz w zamian miłości, upewnij się, że wiesz jak delikatnie zamknąć do niego drzwi w przygotowaniu na kogoś, kto jest w stanie odwzajemnić Twoją miłość. Kochaj- zawsze. Cierp- nigdy- Monika Wiśniewska

We as human beings can break down more times than we can count, but what matters is how we deal with these meltdowns and bring ourselves back up. Never give up. You are strong. Remember that – Monika Wiśniewska

Golub Dobrzyń, Poland

My, jako istoty ludzkie możemy polec więcej razy, niż zdołamy zliczyć, ale to co liczy się najbardziej, to to, jak z tym sobie poradzimy i wzniesiemy się znów w górę. Nigdy się nie poddawaj, nie ważne co Cię w życiu spotka. Jesteś silny. Pamiętaj o tym- Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

You are so perfect in being imperfect. Accepting yourself for who you truly are is the first step to unconditional self-love. No judging, no criticising, no blaming or hating yourself. Only pure love from God for yourself and the whole world…- Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

Jesteś tak idealny w byciu nieidealnym. Zaakceptowanie siebie takiego jakim naprawdę jesteś to pierwszy krok do czucia bezwarunkowej miłości do siebie. Bez krytykowania, oceniania i obwiniania siebie, tylko bycia przepełnionym miłością od Boga dla swojej istoty i całego świata- Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

Maybe it’s good that life doesn’t always go our way, without it we wouldn’t learn so many other ways to live it. The key is to see each change as an opportunity to grow as a person- Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

Może to dobrze, że nasze życie nie zawsze toczy się tak, jak byśmy tego chcieli. Bez tego, nie nauczylibyśmy się tak wielu różnych sposobów, aby je żyć. Kluczem jest postrzeganie każdej zmiany, jako możliwość rozwijania się jako osoba na poziomie duchowym- Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

Materialism is a tricky ground..we are spiritual beings in physical forms so we need to have material things to survive but they can never REPLACE the deep spiritual fulfilment we crave for all our lives on planet Earth. So material things are good only if combined with living life purpose – Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

Materializm jest kontrowersyjny. Jesteśmy istotami duchowymi w ludzkiej postaci, więc potrzebujemy materialnych rzeczy, aby przeżyć tu, na planecie Ziemia, jednak nie są one w stanie zastąpić głębokiego duchowego spełnienia, którego szukamy całe życie. Dlatego też, nic złego w rzeczach materialnych, o ile połączone one są z duchowym spełnieniem- Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

I found LOVE.
But not just any kind of love. During one of my daily meditations, when tears were flowing down my cheeks as if I had been watching a horror movie, with all my pain, suffering and demons, playing main characters in the story of my life, I had felt an inexplicable warmth in my heart. I felt something that I had never felt before. An unconditional love… for myself. I felt that I was more than just a human being. I felt I was part of the surrounding universe. I was a spirit. And in that moment, I felt as if nothing else had existed or mattered. No worries. No problems. There was no past. There was no future. There was only ME and there was no… suffering any more. No more pain, no more heartbreak. I didn’t need anyone else to love me because I BECAME love. I became who I had always been so desperately searching for, whole as a person. I realised that only when we are whole as a spirit, filled with unconditional love for ourselves, that can we truly find and share an immense love with another human being, the one that is right for us and who is also whole as a person. – from ‘Polish Girl In Pursuit of the English Dream’

Chełmża, Poland

Znalazłam miłość.
Ale nie miłość, o której większość ludzi myśli. Podczas jednej z moich codziennych medytacji, kiedy łzy spływały po moich policzkach, jakbym oglądała horror, z całym moim bólem, cierpieniem i demonami, grającymi głównych bohaterów w historii mojego życia, poczułam niewytłumaczalne ciepło w sercu. Czułam coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Bezwarunkową miłość… do siebie. Czułam, że jestem kimś więcej niż tylko człowiekiem. Czułam, że jestem częścią otaczającego mnie wszechświata. Byłam duszą i w tym momencie czułam, jakby nic innego nie istniało i nie miało znaczenia. Bez obaw. Bez problemów. Nie było przeszłości. Nie było przyszłości. Byłam tylko JA i nie było już… cierpienia. Nie było już więcej bólu ani złamanego serca. Nie potrzebowałam nikogo, kto by mnie kochał, ponieważ ja byłam Miłością. Stałam się tym, czego zawsze tak rozpaczliwie szukałam. Uświadomiłam sobie, że tylko wtedy, gdy jesteśmy całością na poziomie duchowym, wypełnieni bezwarunkową miłością dla siebie samych, dopiero wtedy możemy prawdziwie znaleźć i dzielić ogromną miłość z innymi istotami ludzkimi, także w związku miłosnym z osobą, która jest dla nas właściwa i także w całości spełniona duchowo. – fragment z ‘Polska Dziewczyna W Pogoni Za Angielskim Snem’

Toruń, Poland

Our heart can only be filled with one prevalent emotion at a time. We either fill it with unconditional love for ourselves and the world or hatred for our imperfections and miseries of the world. Which one will you choose? It is…a choice – Monika Wiśniewska

Nasze serca mogą być przepełnione tylko jedną, dominującą emocją. Mogą być wypełnione bezwarunkową miłością do siebie i otaczającego nas świata lub nienawiścią do samych siebie za swoje niedoskonałości i do otaczającego świata za to, że nie jest takim jakiego oczekujemy. Jaką emocje Ty wybierzesz? Bo to jest wybór zależny tylko od nas…- Monika Wiśniewska

Waddesdon Manor, Near Aylesbury, UK

When you are grateful for the smallest things, the biggest miracles happen- Monika Wiśniewska 

Kiedy jesteśmy wdzięczni za najmniejsze rzeczy, największe cuda się zdarzają- Monika Wiśniewska

Waddesdon Manor, near Aylesbury, UK

We all want to live Happily Ever After, after our lost cinderella shoe is found by the Charming Prince. But what if all we need to find in order to live Happily Ever After is.. ourselves and unconditional self-love? Because then, no matter what’s happening around us and whether we get married, or if we are single or if we are pursuing our life passions.. alone, we are always fulfilled. Because true love, peace and happiness starts within us and then radiates to the world, not the other way around. Don’t look for happiness and love outside until you find it in YOU. – Monika Wiśniewska

Cliveden House, Taplow, UK

Wszystkie pragniemy ‘I Żyli Długo i Szczęśliwie’ po tym jak nasz pantofelek zostanie odnaleziony przez naszego uroczego księcia. Ale co jeśli jedyne co musimy zrobić, aby móc wreszcie żyć Długo i Szczęśliwie to odnaleźć siebie i bezwarunkowa miłość do siebie? Ponieważ wtedy nie ważne co dzieje się wokół nas, czy wyjdziemy za mąż, czy będziemy singlem, czy też spełniać się życiowo na wiele różnych sposobów.. same, zawsze będziemy spełnione. Prawdziwa miłość, spokój ducha i szczęście zaczyna się najpierw w nas i potem promieniuje na zewnątrz, a nie odwrotnie. Nie szukaj szczęścia i miłości na zewnątrz, znajdź to najpierw w sobie- Monika Wiśniewska

Bicester Village, UK

Thank you for this beautiful world I get to experience.. How often do you say that? I do, daily – Monika Wiśniewska

Dziękuję za ten piękny świat, którego mogę doświadczać. Jak często to mówisz? Ja codziennie= Monika Wiśniewska

Chełmża, Poland

I decided to cherish my new-found enlightenment, thrilled as if I had finally solved the enigma of life. In my moments of greatest loss, I had found the greatest gain. By losing, either emotionally or financially, I gained something more precious. And it was not money that made me happy—the additional zero in my bank account. It was the experiences of what money could buy. Because it could buy a lot of experiences, no doubt about it. But paradoxically, money could not buy gratitude and appreciation for the smallest things in life. Despite many people saying that nothing was free in life, I had discovered that many things were free and available to everyone already. The wealth and beauty of the Earth had always been there for me. I just had to open my eyes to see it. And I did it, surprisingly, by closing them in moments of meditation. By listening to my thoughts and sounds around me, I learnt to discover more about myself, asking the right questions and receiving the answers to what truly mattered in life. Unconditional self-love and gratitude transformed my life and made my journey in England worth all the pain, struggle and sacrifice. Would I have done it anywhere else? Possibly. Was I glad that I did it in England? Yes. – from ‘Polish Girl In Pursuit of the English Dream’

Postanowiłam pielęgnować swoje nowo odkryte duchowe oświecenie, zachwycona, jakbym wreszcie rozwiązała zagadkę życia. W momentach największej straty odnalazłam największy zysk. Tracąc emocjonalnie lub finansowo, zyskałam coś cenniejszego. I to nie pieniądze mnie uszczęśliwiały, nie dodatkowe zero na rachunku bankowym. To były doświadczenia, które można było kupić za pieniądze, ponieważ można było kupić wiele doświadczeń, nie ma co do tego wątpliwości, ale paradoksalnie, pieniądze nie mogły kupić wdzięczności i uznania za te najmniejsze rzeczy w życiu, które dają tak wiele radości. Pomimo opinii wielu ludzi, którzy twierdzili, że w życiu nic nie ma za darmo, odkryłam, że wiele rzeczy jest darmowych dla wszystkich. Bogactwo i piękno ziemi zawsze tu dla mnie były. Musiałam tylko otworzyć oczy, żeby je zobaczyć, a udało mi się to, paradoksalnie, poprzez zamkniecie ich w chwilach medytacji. Słuchając swoich myśli i dźwięków wokół mnie, nauczyłam się dowiadywać coraz więcej o sobie, zadając właściwe pytania i otrzymując odpowiedzi na to, co naprawdę miało w życiu znaczenie. Bezwarunkowa miłość do siebie i wdzięczność do świata odmieniły moje życie i sprawiły, że moja podróż do lepszego życia w Anglii okazała się duchową podróżą do poznania samej siebie i warta była całego bólu, walki i poświęceń. Czy udałoby mi się to osiągnąć gdziekolwiek indziej? Być może. Czy cieszę się, że dokonałam tego w Anglii? Tak. – fragment z ‘Polska Dziewczyna W Pogoni Za Angielskim Snem’

Chełmża, Poland

*********************

Buy on Amazon now or get an autographed copy on this page

KOBO http://bit.ly/PolishGirlKOBO

KUP TERAZ:

E-BOOK https://payhip.com/b/BeNP

KOBO http://bit.ly/PolskaDziewczynaKOBO

POBIERZ PIERWSZE ROZDZIAŁY ZA DARMO https://payhip.com/b/fmc2

%d bloggers like this: